Rekolekcje Wielkopostne. Jasieniec

7 marca w naszej parafii odbył się ostatni już dzień rekolekcji dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu.

Dzień ten poświęcony był sakramentowi pokuty. Rekolekcjonista przybliżył młodzieży szkolnej, czym jest grzech. Podawał przykłady zachowań, nad którymi należy się zastanowić i wystrzegać się ich w życiu. Młodzież licznie przystąpiła do sakramentu pokuty. Posługę w konfesjonałach sprawowali księża z okolicznych parafii.

Mszę celebrował wikariusz naszej parafii ks. Janusz natomiast czytanie, psalm i modlitwę wiernych prowadzili uczniowie. Liturgię ubogaciła schola pod kierunkiem pana organisty Krzysztofa Matczuka.

Na zakończenie uczniowie podziękowali kwiatami Ojcu rekolekcjoniście za przeprowadzenie wielkopostnych ćwiczeń duchowych.

                                   Katechetka P. Elżbieta Kwiatkowska

Rekolekcje Wielkopostne 2018 Jasieniec

„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę…”  (Koh 3,1)

        Drugi dzień Rekolekcji już za nami.  Dzisiaj, tj. 06.03.2018 r. (wtorek) –  uczniowie Szkół Podstawowych w Jasieńcu i Częstoniewie uczestniczyli                      w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Przedstawiciele obydwu szkół prowadzili rozważania 14 stacji, przygotowani przez Katechetki – p. Wandę Tkaczyk i p. Beatę Kazusek.

„Na drodze Cię Jezu spotykam

I krzyża ciężkiego dotykam,

Więc pójdę za Tobą cichutko

Ulżyć choć trochę Twym smutkom.”

W trakcie nauki głoszonej przez o. Włodzimierza Osicę ze Zgromadzenia Księży Pallotynów, towarzyszyły nam pieśni wielkopostne, które prowadził organista p. Krzysztof Matczuk i schola , pomagając nam w przeżywaniu tego ważnego czasu pięknym śpiewem.

Starsza grupa (kl. VI, VII i Gimnazjum) przeżywała dzisiaj Adorację Najświętszego Sakramentu. Modlitwę prowadzili uczniowie pod kierunkiem katechety      p. Alberta Krawczyka.

         Przed nami ostatni dzień Rekolekcji, a zarazem odnowienia Misji Świętych. Jutro czeka nas sakrament pokuty oraz Eucharystia – dziękczynienie za ten święty czas. Będziemy modlić się o dobre owoce Rekolekcji dla naszej Parafii.

                                                                                                    Szczęść  Boże!

                                                                                            Katechetka – Beata Kazusek                                                           

Rekolekcje Wielkopostne

W  pierwszym dniu rekolekcji , 5 marca 2018 roku , tematem była przypowieść „O synu marnotrawnym”  z Ewangelii  św.Łukasza . Ojciec rekolekcjonista przybliżył nam biblijne wydarzenie z Pisma Świętego. Uczniowie w ciszy i skupieniu wysłuchali czytania. Przypowieść tematycznie związana jest z nawróceniem , do którego Kościół  nawołuje w okresie Wielkiego Postu. Inscenizacja przygotowana przez uczniów z  klasy IV b  pod kierunkiem p. Wandy Tkaczyk , pomogła zrozumieć przesłanie przypowieści. Zaś  uczniowie klas starszych pod opieką p. Elżbiety Kwiatkowskiej , przygotowali Drogę Krzyżową , która tematycznie wprowadziła w święty czas rekolekcji. Nauka o.Włodzimierza , śpiew i refleksja nad uczynkami miłosierdzia wobec bliźniego zakończyły pierwszy dzień rekolekcji.

 

                                                                                                                        Katechetka P. Wanda Tkaczyk

Wielki Post


Wielki Post jest w zamierzeniach Kościoła okresem przygotowania do Wielkanocy, drugiego z wielkich świąt chrześcijańskich. Wraz z Chrystusem ma umrzeć w nas stary człowiek, by wraz z Nim powstać do nowego, Bożego życia. Dokonało się to po raz pierwszy w Sakramencie Chrztu Świętego, a odnawia się i pogłębia przez pokutę. Dlatego Kościół w pierwszych dniach Wielkiego Postu poucza nas o różnych ćwiczeniach prawdziwej pokuty. W Środą Popielcową liturgia Kościoła z naciskiem mówi o poście, jako o ćwiczeniu pokutnym, które dało nazwę całemu temu okresowi.


Kościół rozpoczyna dzisiaj nabożeństwo symbolicznym aktem: posypuje głowy nasze poświęconym popiołem, błogosławiąc nam na drogę pokuty. My sami zresztą poczuwamy się do obowiązku pokuty i podejmujemy ją dobrowolnie. W Lekcji Mszy św. Kościół wskazuje nam zaraz prawdziwe ćwiczenie pokutne. Woła do nas słowami Joela Proroka: „Nawróćcie się do mnie ze wszystkiego serca waszego, w poście i w płaczu i w żalu" (2,12). Prefacja zachęca nas do pokuty, wysławiając wspaniałe owoce postu: „Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże, który przez post ciała występki powściągasz, ducha podnosisz, dajesz cnotę i nagrodę”. Niech to obfite błogosławieństwo postu zachęci nas do praktykowania go, choć jest dla nas uciążliwy.


Post powściąga grzeszną pożądliwość. Kościół ma tu na myśli przede wszystkim nieuporządkowane przyjemności cielesne. Wprawdzie słabość fizyczna może w pewnych wyjątkowych wypadkach zwiększyć pobudliwość, najsilniej jednak występują popędy wtedy, gdy dogadzamy ciału.


Post podnosi w nas ducha. Każde dobrowolne wyrzeczenie się zadowolenia zmysłowego, utrzymane w granicach rozsądku, wyzwala ducha spod panowania materii i ułatwia wzniesienie się w dziedzinę ponadzmysłową. W uroczystość św. Piotra z Alkantary modli się Kościół, „abyśmy ciało umartwiając, łatwiej niebieskie dobra otrzymali”. Umiarkowana surowość w stosunku do ciała utrzymuje nas w stałej gotowości do modlitwy, zaś „zbytnie folgowanie ciału obciąża serce” (Konst. kap.).


Post daje siłę do pełnienia cnót. Ograniczanie rozkoszy podniebienia jest zwycięstwem woli nad zmysłowością w punkcie szczególnie trudnym. Wzmacnia to i wyrabia wolę, która jest w życiu moralnym czynnikiem rozstrzygającym. Zapewnia jej panowanie nad zmysłowością, daje gotowość do wyrzeczenia się i przezwyciężenia nawet najsilniejszego z popędów zmysłowych. „Bądź wstrzemięźliwy, a wszelką cielesną skłonność snadniej pohamujesz" - mówi Naśladowanie (I, 19,4).

Post jest źródłem zasługi. Nie tylko zwykłej zasługi każdego dobrego uczynku. Od czasu gdy Chrystus odkupił świat przez swą Mękę i Śmierć, ochotny udział w Jego Męce i Śmierci - przede wszystkim przez zewnętrzne umartwienie - daje nam uczestnictwo w Jego zbawczej sile. Potwierdzają to wielokrotnie dzieje apostolstwa. Siła oddziaływania apostoła zależna była i jest zawsze od ducha pokuty. Papież Benedykt XIV pisze: „Post stanowi siłę naszych zastępów. To nas odróżnia od wrogów Krzyża Chrystusowego. Post odwraca od nas ostrze gniewu Bożego i umacnia nas do walki z księciem ciemności. Zaniedbanie tego świętego ćwiczenia powoduje uszczuplenie czci Bożej i niebezpieczeństwo dla dusz”.


Zastosowanie: Zachowanie postu nakazanego przez Kościół lub Regułę, to najmniejsza cząstka naszej pokuty. Silna wola i serce pełne miłości Bożej mogą wiele, zdolne są nawet przezwyciężyć słabość ciała. Nasza natura zmysłowa zawsze będzie odczuwała post jako ofiarę - i tak być musi. Sportowcy ponoszą nieraz wielkie ofiary „aby otrzymać wieniec znikomy” (1 Kor 9,25). Jeżeli ze względu na słabe zdrowie lub wytężoną pracę jesteśmy zwolnieni od postu, powinniśmy tym wierniej i z większą radością umartwiać się w tym, co dla nas dostępne: przez wstrzemięźliwość, przez drobne ofiary podczas posiłków, przez zachowanie punktualności, ścisłego milczenia, przez sumienną pracę, ciche znoszenie cierpień związanych z chorobą, wiekiem itp. To wymaga nieraz o wiele więcej ducha pokuty niż post.

Odrzucanie z pogardą wszystkich umartwień zewnętrznych i uważanie ich za przesadną średniowieczną ascezę, byłoby niechrześcijańskie i sprzeczne z duchem franciszkańskim.